EDYCJE:
REGULAMIN DIVERSE DOWNHILL CONTEST - Mistrzostwa Polski DH 2018 (Puchar Polski #4)


I. Cele zawodów

 • Popularyzacja downhill’u jako dyscypliny sportu
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • Promowanie walorów miejscowości turystycznych oraz istniejących tras zjazdowych
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

II. Nazwa zawodów

DIVERSE DOWNHILL CONTEST Mistrzostwa Polski DH (Puchar Polski #4)

III. Organizator

AGENCJA SPORT UP sp. z o.o. ul. Moniuszki 15 C 43-300 Bielsko-Biała  :
Kontakt: e-mail: kontakt@sportupagencja.pl

IV. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów

Kasina Wielka – Śnieżnica 21-22.07.2018 (Mistrzostwa Polski)     

V. Kategorie Diverse Downhill Contest


 • Elita – zawodnicy z licencją kategorii Elita,
 • Juniorzy – zawodnicy z licencją Junior lub Junior Młodszy PZKol,
 • Kobiety - ur.2003 i wcześniej zawodniczki z licencją Elita, Juniorka lub Juniorka Młodsza,
 • Masters I - zawodnicy z licencją kategorii masters urodzeni 1988-1979,
 • Masters II - zawodnicy z licencją kategorii masters urodzeni 1978 i wcześniej,
 • Junior Hobby – ur.2000-2003 juniorzy nie posiadający licencji,
 • Hobby Hardtail - ur.1999 i wcześniej zawodnicy nie posiadający licencji, rower bez tylnego zawieszenia,
 • Hobby Full – ur.1999 i wcześniej, zawodnicy nie posiadający licencji, rower w pełni amortyzowany.


 • VI. Warunki uczestnictwa

  Diverse Downhill Contest to zawody ogólnodostępne zarówno dla zawodników z licencją jak również amatorów (odpowiednie kategorie). Uczestnikiem będzie każda osoba, która spełni następujące warunki: :

  • Dokona rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.downhillcup.eu lub w biurze zawodów (w przeddzień zawodów). Rejestracja on-line kończy się każdorazowo w środę przed rozegraniem zawodów. Limit zawodników mogących uczestniczyć w zawodach wynosi 400 osób. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby zawodników, liczy się kolejność dokonania opłaty startowej w dalszej kolejności moment zgłoszenia on-line lub w biurze zawodów.
  • W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na formularzu dostępnym na stronie www.downhillcup.eu
  • Dokona opłaty startowej.
  • Posiada sprawny rower, kask pełny - integralny, ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) oraz rękawiczki. W przypadku zawodników kategorii Elita mężczyzn zgodnie z przepisami UCI w/w ochraniacze są mocno rekomendowane.

   

  Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
  „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach”.

  W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem: „Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

  VII. Zapisy oraz opłaty startowe

   Zapisy na zawody przyjmowane są dla wszystkich kategorii poprzez Internet na stronie www.downhillcup.eu, które kończą się w środę 18.07.2018 o godz: 24:00 lub biurze zawodów (przy dolnej stacji kolei) w dniu poprzedzającym zawody (sobota) w godz.: 8.30-13.00.

    Opłata startowa wynosi: 70 pln poprzez płatność online dokonaną do 18.07.2018 o godz: 24:00. Dla zawodników zarejestrowanych internetowo, którzy nie uiścili wcześniej opłaty startowej oraz dla zawodników dopiero rejestrujących się w przed dzień zawodów płatność gotówką wynosić będzie 80 pln.

     W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
   • zabezpieczenie medyczne,
   • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
   • numer startowy,
   • możliwość wzięcia udziału w dodatkowych konkurencjach (Best Whip Contest)

   • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Opłata startowa nie upoważnia do darmowych przejazdów koleją krzesełkową na górę Snieżnica.


   VIII. Zasady rozgrywania

    Czas mierzony jest w dwóch przejazdach (kwalifikacje, finał).Do finałowego przejazdu kwalifikują się :
  • - 30 zawodników z licencją kolarską
  • - 25 zawodników w kategorii: Hobby Junior, Hobby Hardtail, Hobby Full z najlepszym czasem pierwszego przejazdu.

    Do ostatecznej klasyfikacji liczony jest czas przejazdu w finale.
    Zawodnicy startują w odstępach 1 minutowych. W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu.
    Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie grozi dyskwalifikacją.
    Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru.
    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.


   IX. Przepisy Bezpieczeństwa:

   • Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie.
   • Porządkowi wyposażeni są w dwie chorągiewki: żółtą i czerwoną.
   • Chorągiewka żółta używana do sygnalizacji niebezpieczeństwa podczas oficjalnych treningów. Zawodnik widzący powiewającą żółtą chorągiew ma obowiązek zatrzymać się lub wolno zjeżdżać w dół.
   • Chorągiewka czerwona używana do sygnalizacji wypadku podczas zawodów. Zawodnik widzący powiewająca czerwoną chorągiewkę ma obowiązek natychmiast zatrzymać się. Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie muszą udać się na metę i zgłosić do sędziego mety.


   X.Nagrody

   Nagrody przyznawane w poszczególnych kategoriach (minimum startujących w kategorii Elita 6 osób, w kategorii Kobiety - 4 osoby oraz w kategorii Masters I i Masters II – 4 osoby).

   • Elita – nagrody finansowe: I miejsce – 800 pln, II miejsce – 600 pln, III miejsce – 400 pln, statuetki do 5-tego miejsca

   • Pozostałe kategorie - nagrody rzeczowe do trzeciego miejsca, statuetki do piątego miejsca.


   • XI. Ramowy Program Zawodów:

    05.05.2018 r. (sobota)
    godz. 08:00- odprawa służb zabezpieczających
    godz. 08:30 – 13:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych
    godz. 08:30 – 9:30 - obowiązkowa piesza inspekcja trasy przez zawodników (dotyczy zawodników z licencją)
    godz. 9:30 – 15:00 - obowiązkowy trening z zatrzymywaniem
    godz. 15:00 – 17:00 - trening non stop dla zawodników z licencją
    godz. 17:00 MONSTER BEST WHIP CONTEST

    06.05.2018 r. (niedziela)
    godz. 8:00 - odprawa służb zabezpieczających i wywieszenie list startowych w biurze zawodów
    godz. 8:30 - 10:00 - trening dla wszystkich kategorii
    godz. 10:00 - 11:00 - trening tylko dla zawodników z licencją kolarską
    godz. 11:30 - 13:30 - eliminacje
    godz. 14:00 – 16:00 - finały
    15 minut po zakończeniu finału - dekoracja zwycięzców

    XII. Kary:

    Sędzia Główny może zastosować następujące kary:
    • Upomnienie,
    • Kara czasowa,
    • Dyskwalifikacja,
    • a także inne kary zgodne z przepisami PZKol.


    XIII. Postanowienia końcowe

    • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i PZKol,
    • Używanie kamer na kasku jest zabronione podczas przejazdów eliminacyjnych oraz finałowych,
    • Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie,
    • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
    • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),
    • Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów,
    • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże czy zniszczony sprzęt,
    • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną,
    • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
    • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie,
    • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych i zdażeń losowych,
    • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne,
    • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play,
    • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.
    • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami PZKol.
    • Zawodników licencjonowanych obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.
    • Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.


    • XIV. Szpital:

     Szpital Powiatowy w Limanowej
     ul. Piłsudskiego 61
     34-600 Limanowa
     Tel. (18) 330-17-00
  ORGANIZATOR:
  SPONSORZY:
  PARTNERZY:
  PARTNERZY MEDIALNI: