EDYCJE:


REGULAMIN PUCHARU POLSKI DOWNHILL MTB - DIVERSE DOWNHILL CONTEST 2018


I. Cele zawodów

 • Popularyzacja downhill’u jako dyscypliny sportu
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • Promowanie walorów miejscowości turystycznych oraz istniejących tras zjazdowych
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

I. Nazwa zawodów

PUCHAR POLSKI W ZJEŹDZIE DH MTB 2018 DIVERSE DOWNHILL CONTEST

II. Organizator

AGENCJA SPORT UP sp. z o.o. ul. Moniuszki 15 C 43-300 Bielsko-Biała  :
Kontakt: e-mail: kontakt@sportupagencja.pl

III. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów

Zawody odbędą się w dniach 5-6.05.2018 w Polsce w miejscowości Wisła (woj. Śląskie)
Biuro zawodów będzie się mieścić przy dolnej stacji kolei na górze Stożek i czynne będzie w dniach 5-6.05.2018 w godz. 08:30-17:00     

IV. Kategorie Diverse Downhill Contest


 • Elita – zawodnicy z licencją kategorii Elita,
 • Juniorzy – zawodnicy z licencją Junior lub Junior Młodszy PZKol,
 • Kobiety - ur.2003 i wcześniej zawodniczki z licencją Elita, Juniorka lub Juniorka Młodsza,
 • Masters I - zawodnicy z licencją kategorii masters urodzeni 1988-1979,
 • Masters II - zawodnicy z licencją kategorii masters urodzeni 1978 i wcześniej,
 • Junior Hobby – ur.2000-2003 juniorzy nie posiadający licencji,
 • Hobby Hardtail - ur.1999 i wcześniej zawodnicy nie posiadający licencji, rower bez tylnego zawieszenia,
 • Hobby Full – ur.1999 i wcześniej, zawodnicy nie posiadający licencji, rower w pełni amortyzowany.

 • W każdej kategorii musi wystartować minimum 4 zawodników/zawodniczek. Jeżeli liczba ta nie zostanie osiągnięta organizator w porozumieniu z głównym sędzią zawodów ma prawo do połącznia poszczególnych kategorii.

  V. Warunki uczestnictwa

  Diverse Downhill Contest to zawody ogólnodostępne zarówno dla zawodników z licencją jak również amatorów (odpowiednie kategorie). Uczestnikiem będzie każda osoba, która spełni następujące warunki: :

  • Dokona rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.downhillcup.eu lub w biurze zawodów (w przeddzień zawodów). Rejestracja on-line kończy się każdorazowo w środę przed rozegraniem zawodów. Limit zawodników mogących uczestniczyć w zawodach wynosi 400 osób. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby zawodników, liczy się kolejność dokonania opłaty startowej w dalszej kolejności moment zgłoszenia on-line lub w biurze zawodów.
  • W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na formularzu dostępnym na stronie www.downhillcup.eu
  • Dokona opłaty startowej.
  • Posiada sprawny rower, kask pełny - integralny, ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) oraz rękawiczki. W przypadku zawodników kategorii Elita mężczyzn zgodnie z przepisami UCI w/w ochraniacze są mocno rekomendowane.

   

  Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
  „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach”.

  W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem: „Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

  VI. Opłaty startowe

   Zapisy na zawody przyjmowane są dla wszystkich kategorii poprzez Internet na stronie www.downhillcup.eu, które kończą się w środę 02.05.2018 o godz: 24:00 lub biurze zawodów (przy dolnej stacji kolei) w dniu poprzedzającym zawody (sobota).

    Opłata startowa wynosi: 70 pln poprzez płatność online dokonaną do 02.05.2017 o godz: 24:00 . Dla zawodników zarejestrowanych internetowo, którzy nie uiścili wcześniej opłaty startowej oraz dla zawodników dopiero rejestrujących się w przed dzień zawodów płatność gotówką wynosić będzie 80 pln.

    Płatność on-line poprzez wpłatę na konto bankowe organizatora Agencji Sport Up: PKO BP: 17 1240 1170 1111 0010 5809 6067 lub za pośrednictwem płatność on-line dostępnej na stronie www. race-timeing.pl

    W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
  • zabezpieczenie medyczne,
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  • numer startowy,
  • możliwość wzięcia udziału w dodatkowych konkurencjach (Best Whip Contest)

  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Opłata startowa nie upoważnia do darmowych przejazdów koleją krzesełkową na górę Stożek.


  VII. Zasady rozgrywania

   Czas mierzony jest w dwóch przejazdach (kwalifikacje, finał).Do finałowego przejazdu kwalifikują się :
 • - 30 zawodników z licencją kolarską
 • - 25 zawodników w kategorii: Hobby Junior, Hobby Hardtail, Hobby Full z najlepszym czasem pierwszego przejazdu.

   Do ostatecznej klasyfikacji liczony jest czas przejazdu w finale.
   Zawodnicy startują w odstępach 1 minutowych. W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu.
   Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie grozi dyskwalifikacją.
   Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru.
   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.


  VIII. Przepisy Bezpieczeństwa:

  • Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie.
  • Porządkowi wyposażeni są w dwie chorągiewki: żółtą i czerwoną.
  • Chorągiewka żółta używana do sygnalizacji kraksy podczas oficjalnych treningów. Zawodnik widzący powiewającą żółtą chorągiew ma obowiązek zatrzymać się lub wolno zjeżdżać w dół.
  • Chorągiewka czerwona używana do sygnalizacji wypadku podczas zawodów. Zawodnik widzący powiewająca czerwoną chorągiewkę ma obowiązek natychmiast zatrzymać się. Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie muszą udać się na metę i zgłosić do sędziego mety.


  IX.Nagrody

  Nagrody przyznawane w poszczególnych kategoriach (minimum startujących w kategorii Elita 6 osób, w kategorii Kobiety - 4 osoby oraz w kategorii Masters I i Masters II – 4 osoby).

  • Elita – nagrody finansowe: I miejsce – 800 pln, II miejsce – 500 pln, III miejsce – 300 pln, statuetki do 5-tego miejsca

  • Pozostałe kategorie - nagrody rzeczowe do trzeciego miejsca, statuetki do piątego miejsca.


  • X. Ramowy Program Zawodów:

   05.05.2018 r. (sobota)
   godz. 08:00- odprawa służb zabezpieczających
   godz. 08:30 – 13:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych
   godz. 08:30 – 9:30 - obowiązkowa piesza inspekcja trasy przez zawodników (dotyczy zawodników z licencją)
   godz. 9:30 – 15:00 - obowiązkowy trening z zatrzymywaniem
   godz. 15:00 – 17:00 - trening non stop dla zawodników z licencją
   godz. 17:00 MONSTER BEST WHIP CONTEST

   06.05.2018 r. (niedziela)
   godz. 8:00 - odprawa służb zabezpieczających i wywieszenie list startowych w biurze zawodów
   godz. 8:30 - 10:00 - trening dla wszystkich kategorii
   godz. 10:00 - 11:00 - trening tylko dla zawodników z licencją kolarską
   godz. 11:30 - 13:30 - eliminacje
   godz. 14:00 – 16:00 - finały
   15 minut po zakończeniu finału - dekoracja zwycięzców

   XI. Kary:

   Sędzia Główny może zastosować następujące kary:
   • Upomnienie,
   • Kara czasowa,
   • Dyskwalifikacja,
   • a także inne kary zgodne z przepisami PZKol.


   XII. Postanowienia końcowe

   • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i PZKol,
   • Używanie kamer na kasku jest zabronione podczas przejazdów eliminacyjnych oraz finałowych,
   • Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie,
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
   • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),
   • Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów,
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże czy zniszczony sprzęt,
   • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną,
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
   • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie,
   • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych i zdażeń losowych,
   • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne,
   • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play,
   • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.


   • XIII. Szpital:

    Szpital Śląski w Cieszynie
    ul. Bielska 4
    43-400 Cieszyn
    Tel. (33) 854 92 00
 • ORGANIZATOR:
  SPONSORZY:
  PARTNERZY:
  PARTNERZY MEDIALNI: