EDYCJE:
Diverse Downhill Foto Contest 2018 – edycja II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzania „DIVERSE DOWNHILL FOTO CONTEST 2018”, dalej zwanego „Konkursem”, jak również prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest AGENCJA SPORT UP sp. z.o.o.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Firma Diverse oraz Firma Leatt Polska- Partnerzy Konkursu.
4. Konkurs rozpocznie się 5 MAJA 2018r. i potrwa do godz.18.00 dnia 21 MAJA 2018r.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Przedmiotem konkursu jest wybór subiektywnie najlepszych i najciekawszych zdjęć relacjonujących zawody Diverse Downhill Contest - Puchar Polski 2018 – Wisła.
2. Konkurs rozegrany zostanie na oficjalnym profilu DDHC na facebooku: http://www.facebook.com/downhillcontest.
3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy wcielą się w rolę fotoreportera podczas wydarzenia Diverse Downhill Contest - Puchar Polski 2018 – Wisła
4. Uczestnicy Konkursu przesyłają swoje najlepsze zdjęcia z podaniem Imienia, nazwiska oraz nr tel. kontaktowego na adres mailowy: kontakt@sportupagencja.pl do 10 maja 2018r., przy czym jeden użytkownik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia dobrej jakości o minimalnej rozdzielczości: 1600 x 1000 px o wadze max 3 MB. Wymagany opis zgłaszanych fotografii: imię_nazwisko_nr zdjęcia)
np.: JAN_KOWALSKI_1 )
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Zgłoszone przez Uczestnika zdjęcia mogą zostać niedopuszczone do Konkursu na podstawie decyzji Organizatora. W szczególności odrzucone mogą zostać prace:
• niezgodne z tematyką Konkursu, niedotyczące danego wydarzenia;
• niecenzuralne.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Komisja spośród nadesłanych prac wybiera 20 najlepszych zdjęć konkursowych i do 11 maja 2018 Organizator zamieszcza finałowe zdjęcia na oficjalnym profilu Facebook: https://www.facebook.com/downhillcontest
2. Głosowanie polega na "lajkowaniu" zdjęć. Głosować mogą jedynie użytkownicy Facebooka, którzy polubili profil Diverse Downhill Contest (tylko te głosy są ważne). do godz. 18:00 dnia 21 maja 2018. Zdjęcie, które zbierze największą ilość (ważnych) głosów wygrywa. Organizator przyzna ponadto wyróżnienie dla najlepszego swoim zdaniem zdjęcia.
3. Organizator zobowiązuje się poinformować laureatów o wygranej drogą elektroniczną. Wiadomości zostaną wysłane do laureatów po opublikowaniu wyników konkursu na stronie www.facebook.com/downhillcontest
5. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku, przesłanych prac i zdjęć oraz niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, w tym umieszczenie prac w sekcji konkursowej Downhillcup.eu oraz w usłudze Facebook.
6. Autorzy zdjęć z chwilą nadesłania zdjęć konkursowych upoważniają Organizatora do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich w dowolnej formie i dowolną techniką, wprowadzania zmian oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu oraz później.

IV. NAGRODY
Zwycięzca plebiscytu na portalu facebook.com - bon o wartości 300 PLN do zrealizowania w sklepach Diverse w całej Polsce.
Laureat wyróżnienia - bon o wartości 200 PLN do zrealizowania w sklepach OLEK MOTOCYKLE na produkty marki LEATT.
V. PRAWA AUTORSKIE
1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć przez Organizatora.
2. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Organizator nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w szczególności:
• prawo do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
• prawo wprowadzania do obrotu, publicznego wyświetlania,
• prawo do udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii,
• prawo do publicznej prezentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

VI. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników po każdym z etapów konkursu.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@sportupagencja.pl
3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą e-mailową lub telefoniczną.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

Oficjalna strona: http://www.downhillcup.eu/.
Oficjalny profil na Facebook’u: http://www.facebook.com/downhillcontest.
ORGANIZATOR:
SPONSORZY:
PARTNERZY:
PARTNERZY MEDIALNI: