EDYCJE:
REGULAMIN


I. Cele zawodów

 • Popularyzacja downhill’u jako dyscypliny sportu
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • Promowanie walorów miejscowości turystycznych oraz istniejących tras zjazdowych
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach


II. Nazwa zawodów

DOWNHILL CONTEST

III. Organizator

Sport Event Tomasz Gagat ul. Moniuszki 15 C 43-300 Bielsko-Biała  :
Kontakt:
tel : +48 660 748 028,  e-mail: tomek@downhillcup.eu

IV. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów

Wisła – Stożek      27.28.04.2013 (Puchar Polski)
Zawoja-Mosorny Groń      29-30.06.2013 (Puchar Polski)
Międzybrodzie Bialskie - Żar      27-28.07.2013 (Pucharu Polski)

V. Kategorie

 • Elita –zawodnicy z licencją kategorii U23 (Orlik) lub Elita PZKol.
 • Junior –zawodnicy z licencją kategorii Junior lub Junior Młodszy PZKol.
 • Kobiety - ur.1998 i wcześniej zawodniczki z licencją PZKol.
 • Master I zawodnicy z licencją PZKol kategorii masters urodzeni 1983-1974
 • Masters II zawodnicy z licencją PZKol kategorii masters urodzeni 1973 i wcześniej
 • Junior Hobby – ur.1995-1998 juniorzy nie posiadający licencji, wiek – do rocznika 1995 włącznie
 • Hobby Hardtail - zawodnicy nie posiadający licencji, rower bez tylnego amortyzatora
 • Hobby Full – ur.1995 i wcześniej, zawodnicy nie posiadający licencji, rower w pełni amortyzowany
Zawodnicy z rocznika 1998 i 1997 muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Podpis musi zostać uprawomocniony poprzez złożenie go w obecności przedstawiciela instancji kolarskiej(Klubu, Regionalnego Związku Kolarskiego, Polskie Związku Kolarskiego), który potwierdza to datą, pieczątką i czytelnym podpisem. Wzór zezwolenia dostępny na www.downhillcup.eu w zakładce - zgłoszenia

VI. Warunki uczestnictwa

Downhill Contest to zawody ogólnodostępne zarówno dla zawodników z licencja PZKol jak również amatorów (odpowiednie kategorie). Uczestnikiem będzie każda osoba, która spełni następujące warunki:

 • Dokona rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.downhillcup.eu lub w biurze zawodów(w dniu zawodów lub w przeddzień zawodów). W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na formularzu dostępnym na stronie www.downhillcup.eu.
 • Dokona opłaty startowej.
 • Posiada sprawny rower z dwoma działającymi hamulcami, kask pełny - integralny, ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) oraz rękawiczki. W przypadku zawodników kategorii Elita zgodnie z przepisami UCI w/w ochraniacze są mocno rekomendowane.

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

VII. Opłaty startowe

 • Zapisy na zawody przyjmowane są dla wszystkich kategorii tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym zawody lub poprzez Internet na stronie www.downhillcup.eu
  • Oplata startowa wynosi 50 zł dla zawodników zapisanych w przeddzień zawodów lub poprzez Internet.
   Wpisowe uiszczane jest w przeddzień zawodów, w biurze zawodów.
   Lokalizacja biura zawodów podana zostanie tydzień przed poszczególnymi edycjami zawodów na stronie organizatora www.downhillcup.eu
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik:
  • zabezpieczenie medyczne
   otrzymuje ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
   otrzymuje numer startowy.

  Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

  VIII. Zasady rozgrywania

  • Czas mierzony jest w dwóch przejazdach(kwalifikacje, finał)
  • Do finałowego przejazdu kwalifikują się :

  wszyscy zawodnicy z licencją UCI.
  25 zawodników w kategorii: Hobby Junior, Hobby Hardtail, Hobby Full z najlepszym czasem pierwszego przejazdu..

  • Do ostatecznej klasyfikacji liczony jest czas przejazdu w finale.
  • Zawodnicy startują w odstępach jednominutowych. W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją.
  • Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.


  IX. Przepisy Bezpieczeństwa:

  • Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie
  • Porządkowi wyposażeni są w dwie chorągiewki: żółtą i czerwoną
  • Chorągiew żółta używana do sygnalizacji kraksy podczas oficjalnych treningów. Zawodnik widzący powiewającą żółtą chorągiew ma obowiązek zatrzymać się lub wolno zjeżdżać w dół.
  • Chorągiew czerwona używana do sygnalizacji wypadku podczas zawodów. Zawodnik widzący powiewająca czerwoną chorągiew ma obowiązek natychmiast zatrzymać się. Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie muszą udać się na metę i zgłosić do sędziego mety.


  X.Nagrody

  Nagrody przyznawane w poszczególnych kategoriach(minimum startujących w kategorii Elita i Junior – 6 osób, w kategorii Kobiety - 4 osoby oraz w kategorii Masters I i Masters II – 4 osoby)

  • Elita – Nagrody finansowe (I miejsce – 800 zł II- 500 zł III 300 ) , dyplomy do 6-stego miejsca .
  • Pozostałe kategorie- nagrody rzeczowe do trzeciego miejsca, dyplomy do 6-stego miejsca.
  • Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany przed poszczególnymi edycjami zawodów.


  XI. Punktacja:

  Pozycja Punkty-eliminacje Punkty-finał Pozycja Punkty-eliminacje Punkty-finał
  1 50 200 16 9 65
  2 40 160 17 8 64
  3 30 140 18 7 63
  4 25 125 19 6 62
  5 22 110 20 5 61
  6 20 95 21 - 60
  7 18 90 22 - 59
  8 17 85 23 - 58
  9 16 80 24 - 57
  10 15 75 25 - 56
  11 14 70 26 - 55
  12 13 69 227 - 54
  13 12 68 28 - 53
  14 11 67 29 - 52
  15 10 66 30 - 51


  XII. Ramowy Program Zawodów:

  Dzień przed zawodami

  09:00 - 13:00 am        - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych
  09:00 - 10:00 am        obowiązkowa piesza inspekcja trasy przez zawodników (dotyczy zawodników z licencją PZKol)
  10:00 - 16:00 pm        - obowiązkowy trening z zatrzymywaniem

  16:00 - 17:30 pm        - trening non stop dla zawodników z licencją PZKol


  W dniu zawodów
  godz. 7:00 - odprawa służb zabezpieczających
  godz. 8:00 – wywieszenie list startowych w biurze zawodów
  godz. 7:30 -10:15 - trening dla wszystkich kategorii
  godz. 10:15 -11:15 - trening tylko dla zawodników z licencją PZKol
  godz. 11:30 -14:00 - eliminacje
  godz. 14:30- finał
  30 minut po zakończeniu finału - dekoracja zwycięzców

  XIII. Kary:

  Sędzia Główny może zastosować następujące kary:

  • Upomnienie
  • Kara czasowa
  • Dyskwalifikacja
  • a także inne kary zgodne z przepisami PZKol


  XIV. Postanowienia końcowe

  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol;
  • Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie;
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
  • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność ( w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);
  • Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów;
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże;
  • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów;
  • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej";
  • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne;
  • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play;
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.


  • XV. Szpitale:

   Szpital Powiatowy w Cieszynie
   ul. Bielska 4
   43-400 Cieszyn
   telefon: +48 33 852 05 11